Vedtægter for Vinklubben ”Dråben”

 

§ 1.                        Foreningens navn

Foreningens navn er Vinklubben ”Dråben”, og har hjemsted i Jammerbugt Kommune.

§ 2.                        Formål

Foreningens formål er for foreningens medlemmer at arrangere begivenheder, der øger kendskabet til og glæden ved vin.

§ 3.                        Medlemskab

Medlemmer skal være over 18 år. Medlemskabet betragtes som ophørt, hvis et medlem kommer i kontingentrestance i mere end 2 måneder.

§ 4.                        Kontingent

Årligt kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet dækker perioden mellem 2 generalforsamlinger.

§ 5.                        Regnskabsår

                  Foreningens regnskabsår er fra 1. marts til ultimo februar.

§ 6.                        Ordinær generalforsamling

                  Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden d. 1. april og indeholde følgende 

                  dagsorden:

                        1: Valg af dirigent og referent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

4: Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

5: Valg af revisor og suppleant

6: Fastsættelse af årligt kontingent

7: Indkomne forslag

8: Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske senest 3 uger i forvejen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

                  Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde en dagsorden.

§ 7.                        Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel, eller hvis et flertal af medlemmerne skriftligt begærer det af bestyrelsen.

§ 8.                        Bestyrelsens sammensætning, konstituering og rolle

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der er valgt for 2 år ad gangen. I lige år er 2 medlemmer på valg og i ulige år 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen bemyndiges til at bruge et beløb ifm. bestyrelsesarbejdet.

§ 9.                        Beslutningsprocedure på generalforsamlinger

                  Vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende.

§ 10.                    Procedure for ændring af vedtægterne

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer blandt de tilstedeværende.

§ 11.                    Foreningens opløsning

Beslutningen om foreningens opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer blandt de tilstedeværende. Eventuelle aktiver skænkes til almennyttige foreninger eller formål i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

 

Version 4. Revideret 16. marts 2016.